Ev / Blog

Blog

Blog

Emek-Sermaye Ortaklığı ( rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı) na Dair Bir Soru?

Emek-Sermaye Ortaklığı ( rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı) na Dair Bir Soru?

Emek-Sermaye Ortaklığı ( rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı) na Dair Bir Soru Soru: Bir firmanın çıkarmış olduğu yeni bir sistem var. Sistem enerji sistemi. Rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapmak isteyen, ancak yeterli parası bulunmayan tasarruf sahipleri güç birliği yaparak yirmi bin liraya santrale hissedar yapılıyor. Bu sistemin tamamı dört milyon, …

Daha fazla oku »

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-3

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler “Müslüman çağın gözüyle İslam’a bakmaz . İslam’ın gözüyle çağa bakar. ” Rasim Özdenören’in tartışmacı ve sorgulayıcı bir üslupla zihni birikimini cömertçe sunduğu bir eser olma özelliğini üzerinde taşıyan Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler. Özdenören’in düşünce yapımızdaki hataları gözler önüne serdiği ve Müslümanın nasıl düşüneceğini örneklediği, insan yaşadığı …

Daha fazla oku »

OSMANLI SON DÖNEM ULEMASI ŞEYHÜ’L İSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

sabri efendi

OSMANLI SON DÖNEM ULEMASI ŞEYHÜ’L İSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ Mustafa Sabri Efendi zaman olarak ahire, tefekküre ve ilim olarak ise kadim zamanlara mensuptu. Zalimlere meydan okuyan yönüyle asrının İz b. Abdisselam’ıydı. Hayatın her şubesinde mücadele etti, hakikat namına beyanda bulundu. Yirmi iki yaşında Fatih Medresesi dersiamları arasına katıldı. Mehmed Zihni …

Daha fazla oku »

REİSÜ’L-KURRA MEHMET RÜŞTÜ AŞIKKUTLU’NUN 7 MADDE DE HAYATI

REİSÜ’L-KURRA MEHMET RÜŞTÜ AŞIKKUTLU’NUN 7 MADDE DE HAYATI HAL TERCEMESİ: Üstad, 1901 yılında Of’un Uğurlu Beldesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini, 40 yıl dönemin Maarif Vekaleti ( milli eğitim bakanlığı ) bünyesinde öğretmen olarak hizmet veren babası Ahmet Cemaleddin Efendi’den yaptı. Hafızlığını köyünde yaptıktan sonra Arapça ve İslami ilimler tahsilinin önemli …

Daha fazla oku »

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-2

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

TAŞLARI KONUŞTURAN ADAM: MÜRSEL GÜNDOĞDU -Aşkını taşlara kazıyan ve inancının temel esaslarını ölümsüz eserlerine nakşetmeyi başaran sıra dışı bir ustayla tanışacak, aşkın sarp yamaçlarında çıraklık, kalfalık ve ustalık merhalelerini tamamlamayı başaran bir dâhinin gönül dünyasını keşfedeceksiniz. -Doğudan batıya yapılan çetin seyahatlerde ilmek ilmek dokunan bir mimari dehanın kalp atışlarını dinleyecek, …

Daha fazla oku »

OSMANLI DEVLETİN DE MAKTUL ŞEYHÜLİSLAMLAR

OSMANLI DEVLETİN MAKTUL ŞEYHÜLİSLAMLAR Osmanlı tarihinde Kadılardan yolsuz hareket ederek haklarında şikayet olunanlardan bazıları katledildiği halde XVII. asır ortalarına kadar şeyhülislamlardan herhangi bir suç isnadıyla katlolunanlar görülmemişti; fakat bu asırda Ahi-zade Hüseyin ve Hoca-zade Mesud ve XVIII. asır başlarında Erzurum’lu Seyyid Feyzullah isimlerinde üç şeyhülislam maktulen vefat etmişlerdir. Bundan başka …

Daha fazla oku »

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE DE HUZUR DERSLERİ

osmanlı devletinde huzur dersleri

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE DE HUZUR DERSLERİ Osmanlı padişahları tarafından zaman zaman saraya davet edilen veya saray davet edilen, saray hocalarından olan ulemadan bazıları padişah huzurunda Kuran-ı Kerim’den bir ayetin veya bir hadisin tefsiriyle bu hususta yapılan ilmi mütalaayı dinleyerek istifa ederdi. Bu, Kur’an ve hadis tefsiri dersinin günü muayyen olmayıp …

Daha fazla oku »

MEDARİS-İ SEMANİYE YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

fatih camii ve külliyesi

MEDARİS-İ SEMANİYE YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ Fatih’in kanunnamesinde Sahn-ı seman diye meşhur olan bu medreselere eski vakfiyesinde Medaris-i Semaniye denilmektedir. Şakayık’in kaydına göre II.Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra buradaki kiliselerden sekizini medreseye tahvil ederek bunlardan birinin müderrisliğini Bursa’da elli akçe ile Muradiye müderrisi olan Mevlana Alaüddin Tusi’ye diğer ikisinin müderrisliklerini Bursalı Hoca-zade …

Daha fazla oku »

OSMANLI DEVLETİNDE PADİŞAH HOCALARI

osmanlı devletinde padişah hocaları

OSMANLI DEVLETİNDE PADİŞAH HOCALARI Osmanlı padişahları şehzadelikleri zamanında ulemadan münasip bir zattan okutulur ve hükümdar oldukları zaman onu kendilerine hünkar hocası yaparlardı. Eğer kendisi padişah olmadan evvel hocası vefat etmiş ise ulema arasından kendisine bir hoca intihap ederdi. Osmanlı hükümdarları içinde ilk olarak Sultan Çelebi Mehmed’in Sofu Beyazid adında bir …

Daha fazla oku »

OSMANLILARDA NAKİBÜ’L-EŞRAFLIK ŞERİF VE SEYYİDLER

osmanlılarda nakibül eşraf

ŞERİF VE SEYYİDLER: Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem’in evlad ve ahfadı, amcazadesi ve damadı İmam Ali b. Ebi Talib’in zevceleri ve Cenab-ı Peygamberin kerimeleri olan Fatımatü’z-zehra’dan gelmişlerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh’ın büyüğü Hasan radıyallahu anh ve küçüğü Hüseyin radıyallahu anh’dan olan sülaleleri zamanımıza kadar gelmişlerdir. Bunlardan Hz. Hasan …

Daha fazla oku »